Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro službu "AC A D S Y S"

Datum poslední úpravy: 18. března 2019

   1. PREDMET A ÚČEL

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „tieto VOP“) podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou United Technologies Group, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 43, Bratislava 821 04, spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 111374/B, IČO: 50 320 637  (ďalej len „Poskytovateľ“) a Vami ako Používateľom/Objednavatelom, ktoré vznikli na základe Zmluvy o poskytnutí licencie k službe A C A D S Y S (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Vami a Poskytovateľom (ďalej spolu len „Zmluvné strany“) vyplnením Registračného formulára , spôsobom v súlade a na základe podmienok upravených v týchto VOP.

1.2. Poskytovateľ je právnická osoba podnikajúca v oblasti vytvárania softvérových produktov a služieb s využitím inteligentných technológií, a to konkrétne v oblastiach počítačových služieb, služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov, administratívnych služieb, správy registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty. Jediným produktom poskytovateľa je softvérová služba

„A C A D S Y S“, ktorú Poskytovateľ odplatne poskytuje svojim zákazníkom na účely virtuálneho zhromažďovania, spracovania, uchovávania a ukladania dát a ktorej bližšia špecifikácia je obsiahnutá v Prílohach č. 1 a 2 týchto VOP (ďalej len „Služba“ alebo „služba A C A D S Y S“), zverejnených Poskytovateľom na jeho webovej stránke www.acadsys.com (ďalej pre webovú stránku Poskytovateľa len „webová stránka Poskytovateľa“ alebo „www.acadsys.com“). Uzatvorením Zmluvy s Poskytovateľom výslovne vyhlasujete, že máte záujem používať službu A C A D S Y S spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve, v týchto VOP a v ďalších prílohách pripojených k týmto VOP.

1.3. Špecifikácia služby A C A D S Y S je obsiahnutá v Prílohe č. 1 týchto VOP  A C A D S Y S. Popis úrovne poskytovaných služieb (SLA) a doplnkových služieb je v Prílohe č. 2 týchto VOP – Úroveň poskytovaných služieb (SLA) a doplnkové služby. Obe prílohy sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa v aktuálne platnom znení.

1.4. Registračný formulár a tieto VOP spolu s prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť VOP a na ktoré sa VOP ďalej odkazujú vo svojom texte tvoria úplnú a konečnú dohodu Zmluvných strán o predmete Zmluvy a týchto VOP a nahrádzajú všetky vzájomné dohody Zmluvných strán o predmete Zmluvy a týchto VOP, či už písomne a/alebo ústne, uzatvorené akýmikoľvek spôsobmi pred uzatvorením Zmluvy a týchto VOP a/alebo v čase uzatvorenia Zmluva a týchto VOP. V prípade, ak sú ustanovenia týchto VOP v rozpore so Zmluvou, resp. s akýmikoľvek inými vyhláseniami Poskytovateľa, prednosť majú ustanovenia týchto VOP pred akýmikoľvek inými zmluvnými dokumentmi.

 1. VYMEDZENIE A VÝKLAD POJMOV

Nasledujúce termíny použité v Zmluve a v týchto VOP s veľkým začiatočným písmenom, pokiaľ nebudú inak definované, budú mať význam určený v Zmluve a v týchto VOP.

Služba A C A D S Y S“ znamená softvérovú službu poskytovanú prostredníctvom vzdialeného prístupu ku počítačovému programu, ktorý je prevádzkovaný Poskytovateľom za účelom jeho sprístupnenia koncovým zákazníkom. Jeho  hlavnou funkciou je zhromažďovanie, načítavanie ,rozoznávanie a digitálne spracovanie účtovných dokumentov, zmlúv odovzdaných elektronickou formou, automaticky a pomocou technológie OCR, s následnou kontrolou, archiváciou a exportom získaných dát do zvoleného formátu. Služba A C A D S Y S Vám bude sprístupnená ako „Software as a Service (SaaS)“.

Dokumentácia“ je používateľská príručka vrátane video návodu ku službe A C A D S Y S, ktorá je zverejnená na webovej stránke Poskytovateľa.

Dokumenty“ sú všetky Vami elektronicky odovzdané dokumenty a dáta, ktoré ste Poskytovateľovi odovzdali pomocou používateľského rozhrania služby A C A D S Y S za účelom ich uloženia na serveri Poskytovateľa, na ktorom sa služba A C A D S Y S nachádza, ako aj za účelom ich zhromažďovania, ďalšieho spracovania, archivovania a exportovania v zmysle služby A C A D S Y S obsiahnutej v prílohách týchto VOP. Za účelom riadneho a včasného plnenia záväzkov Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy a za účelom údržby a servisu Služby A C A D S Y S je Poskytovateľ a osoby poverené Poskytovateľom oprávnené nahliadať do Dokumentov a oboznámiť sa s obsahom Dokumentov.

Balík modulov“ je konkrétne pomenovanie produktov Poskytovateľa, ktorý sa skladá z vybranej licencie k službe A C A D S Y S, ktorý je možné si zvoliť v určenom počte a druhu zakliknutím elektronického tlačidla „Objednať“. Jednotlivé Balíky modulov sú charakterizované predovšetkým rozsahom služieb, ktoré systém A C A D S Y S ponúka a ktoré je možné mesačne pridať alebo podľa ľubovôle ubrať. Sú obmedzené rozsahom dátového priestoru poskytovaného Poskytovateľom a môže byť došpecifikovaný typom licencie poskytovanej zo strany Poskytovateľa (napr. počtom oprávnených používateľov alebo množstvom používaných dát) a dodatočným rozsahom služieb údržby a podpory.

Registračný formulár“ je Vami odoslaný registračný formulár, ktorý predstavuje Vaše záväzné prijatie ponuky Poskytovateľa na uzatvorenie Zmluvy s Poskytovateľom, ktorej základné náležitosti sa nachádzajú na webovej stránke Poskytovateľa. Objednávka obsahuje Vaše osobné údaje, resp. Vaše identifikačné údaje, špecifikáciu objednaného Balíka modulov, orientačnú cenu s DPH za objednaný Balík modulov, obdobie prístupu k službe A C A D S Y S a ostatné náležitosti Zmluvy. Zaväzujete sa, že údaje uvedené v Elektronickej objednávke sú presné, úplné a pravdivé, v opačnom prípade Poskytovateľ nezaručuje, že Vám budú objednané služby poskytnuté riadne a včas.

Cenník“ orientačný platný cenník jednotlivých Modulov služieb a poskytnutých licencií je prístupný na webovej stránke Poskytovateľa http://www.acadsys.com/. Logika výpočtu platby za jednotlivé moduly a služby sa vyráta v systéme vždy k prvému dňu nasledujúcom po poslednom dni  predchádzajúceho mesiaca podľa počtu spracovaných dokumentov v systéme v sledovanom období.

Licencia“ je súhlas Poskytovateľa udelený Vám na použitie služby A C A D S Y S spôsobom uvedeným v licenčnej zmluve definovanej v článku 6 týchto VOP.

Zmluva“ sú tieto VOP vrátane všetkých ich príloh a registračného formulára.

 1. SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY

3.1. Vyplnením Registračného formulára a stlačením elektronického tlačidla „Objednať“ uzatvárate s Poskytovateľom vyššie uvedenú Zmluvu a záväzne vyhlasujete, že súhlasíte s tým, že vzájomné vzťahy medzi Vami a Poskytovateľom sa budú riadiť touto Zmluvou, ktorej bližšie podmienky sú špecifikované týmito VOP.

3.2. Poskytovateľ potvrdí uzatvorenie Zmluvy zaslaním elektronickej faktúry na e-mail, ktorý ste uviedli v Registračnom formulári. Doručením elektronickej faktúry podľa prvej vety tohto bodu VOP Poskytovateľom, na Vami uvedený e-mail dochádza k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí licencie k službe A C A D S Y S. Odsúhlasením týchto VOP prehlasujete, že Vami uvedený e-mail je úplný, správny a funkčný.

3.3. Obe Zmluvné strany výslovne berú na vedomie, že záväzok Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, bližšie špecifikovaný v odseku 5.2 týchto VOP, je splatný až momentom pripísania peňažných prostriedkov v príslušnej výške na bankový účet Poskytovateľa a že Poskytovateľ nie je povinný plniť a nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy a VOP, kým cena za príslušný Balík modulov objednanej softvérovej služby A C A D S Y S nie je v celom rozsahu (aj s príslušnou DPH) pripísaná na bankový účet Poskytovateľa. Bankový účet Poskytovateľa je uvedený na príslušnej elektronickej faktúre, vygenerovanej v každom individuálnom prípade, resp. v orientačnom Cenníku Poskytovateľa prístupnom na webovej stránke Poskytovateľa.

 1. MIESTO A ČAS PLNENIA ZMLUVY

4.1. Miestom plnenia Zmluvy je cloudový server Poskytovateľa, na ktorom sa nachádzajú programové prostriedky pre  poskytovanie služby A C A D S Y S. Cloudový server je prevádzkovaný spoločnosťou UpCloud Ltd so sídlom v Helsinkách, samotný server sa nachádza v dátovom centre vo Frankfurte.

4.2. Za účelom riadneho a včasného plnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy ste povinní Poskytovateľovi bezodkladne poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek omeškanie s plnením predmetu Zmluvy a/alebo za škody vzniknuté v súvislosti s týmto omeškaním.

 1. LICENČNÁ ZMLUVA

5.1. S výhradou obmedzení uvedených v článku 5.6 a zákazov uvedených v článku 5.8 týchto VOP, Vám Poskytovateľ touto licenčnou zmluvou udeľuje nevýhradnú a územne neobmedzenú licenciu na použitie služby A C A D S Y S v rozsahu zakúpeného Balíka modulov a na časovo obmedzené obdobie uvedené v Registračnom formulári.

5.2. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Vám užívateľský prístup k službe A C A D S Y S, ako aj súvisiace služby údržby a podpory tejto služby, a to všetko v rozsahu, spôsobom, v lehote a za podmienok špecifikovaných v príslušnej produktovej kategórii Poskytovateľa (v príslušnom Balíku modulov), ktorú ste si objednali výberom a zaslaním registračného formulára, za čo sa zaväzujete uhradiť cenu vyfakturovanú na základe Vášho Registračného formulára , stanovenú v aktuálne platnom orientačnom Cenníku.

5.3. Poskytovateľ Vám udeľuje licenciu v obmedzenom vecnom rozsahu, a to výlučne na použitie služby A C A D S Y S v rozsahu práv udelených jednotlivým používateľom Balíka modulov a výlučne na Vaše vlastné interné použitie.

5.4. Poskytovateľ Vám udeľuje licenciu na základe registračného formulára na obdobie

 1. a)   jedného mesiaca, ktoré sa platbami za služby následne automaticky predlžuje

Doba poskytnutia licencie Poskytovateľom začína plynúť od momentu umožnenia prístupu do služby A C A D S Y S  Vám ako nadobúdateľovi licencie a plynie pre každý zakúpený Balík modulov osobitne.

5.5. Ako nadobúdateľ licencie sa zaväzujete používať služby A C A D S Y S spôsobom uvedeným v dokumentácii a v súlade so špecifikáciou služby A C A D S Y S, ktorá je obsiahnutá v Prílohe č. 1 týchto VOP.

5.6. Licencia udelená Poskytovateľom podľa článku 5.1 týchto VOP je predmetom nasledujúcich obmedzení:

a)   služba A C A D S Y S môže byť používaná iba používateľmi, definovanými administrátorom toho ktorého účtu;

b)   každý zakúpený Balík modulov je viazaný ku konkrétnemu účtu a nie je možné, aby jeden Balík modulov používalo viacero účtov, je možné iba vtedy ak používateľom je účtovná spoločnosť, ktorá to uvedie v Registračnom formulári.

c)   nie ste oprávnený vyhotovovať rozmnoženinu služby A C A D S Y S, predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať ani používať službu A C A D S Y S akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami používania zakúpeného Balíka modulov;

d)   nie ste oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie služby A C A D S Y S v rozsahu licencie, ktorá Vám bola udelená Poskytovateľom(neplatí pre účtovné spoločnosti).

e)   nie ste oprávnený tretej osobe postúpiť práva z licencie, ktorá Vám bola udelená Poskytovateľom.(neplatí pre účtovné spoločnosti)

5.7. Zakliknutím zaškrtávacieho políčka s názvom “Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami” pri vyplnení registračného formulára na webovej stránke Poskytovateľa pred odoslaním Registračného formulára vyjadrujete svoj súhlas s touto licenčnou zmluvou a podmienkami používania služby A C A D S Y S.

5.8. Odsúhlasením týchto VOP a uzatvorením tejto Zmluvy sa zaväzujete, že službu A C A D S Y S bude používať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a pravidlami Európskej únie a že nebudete službu A C A D S Y S používať na žiaden protizákonný účel, či obsah porušujúci autorské práva, ani žiadne iné zločinecké aktivity.

5.9. Odsúhlasením týchto VOP a uzatvorením tejto Zmluvy beriete na vedomie, že služba A C A D S Y S je chránená autorským zákonom. Zároveň beriete na vedomie, že Vaše práva vyplývajúce z tejto licenčnej zmluvy budú automaticky ukončené v prípade nedodržania ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade takého ukončenia sa zaväzujete okamžite ukončiť používanie zakúpeného prístupu do služby A C A D S Y S a beriete na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený ukončiť Váš prístup bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov zaplatených Poskytovateľovi za Balík modulov.

 1. LICENČNÁ ZMLUVA PRE FREE VERZIU SLUŽBY A C A D S Y S

6.1. Bez zakúpenia Balíka modulov Vám Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje ako nadobúdateľovi licenciu k Free verziu služby A C A D S Y S (ďalej len „Free verzia“, alebo „Free balík modulov“), čím vyjadruje súhlas na použitie služby A C A D S Y S za podmienok upravených v tejto Licenčnej zmluve pre Free verziu a zverejnených na webovej stránke Poskytovateľa.

6.2. Poskytovateľ Vám udeľuje licenciu na použitie Free verzie výlučne na účel, na ktorý je Free verzia vytvorená a určená, v súlade s jej špecifikáciou uvedenou na webovej stránke Poskytovateľa.

6.3. Na základe tejto licenčnej zmluvy pre Free verziu služby A C A D S Y S ste oprávnený na použitie Free verzie výlučne v rozsahu špecifikácie Free verzie zverejnenej na webovej stránke Poskytovateľa.

6.4. Ako nadobúdateľ licencie k Free verzii sa zaväzujete používať Free verziu spôsobom uvedeným v dokumentácii a v súlade so špecifikáciou služby A C A D S Y S, ktorá je obsiahnutá v Prílohe č. 1 týchto VOP.

6.5. Licencia udelená Poskytovateľom podľa článku 6.1 týchto VOP je predmetom nasledujúcich obmedzení:

a)   Služba A C A D S Y S môže byť používaná iba používateľmi, definovanými administrátorom účtu;(v prípade účtovných spoločnosti viacerými používateľmi)

b)   každá Free verzia je viazaná ku konkrétnemu účtu a nie je možné, aby jednu Free verziu používalo viacero účtov;(neplatí pre účtovné spoločnosti)

c)   nie ste oprávnený vyhotovovať rozmnoženinu Free verzie, predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať ani používať Free verziu akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami používania Free verzie;

d)   nie ste oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Free verzie v rozsahu licencie, ktorá Vám bola udelená Poskytovateľom;(neplatí pre účtovné spoločnosti)

e)   nie ste oprávnený tretej osobe postúpiť práva z licencie k Free verzii, ktorá Vám bola udelená Poskytovateľom.(neplatí pre účtovné spoločnosti)

6.6. Zakliknutím zaškrtávacieho políčka s názvom “Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami” pred stlačením elektronického tlačidla “Objednať” pri vyplnení  Registračného formulára na webovej stránke Poskytovateľa vyjadrujete svoj súhlas s touto licenčnou zmluvou a podmienkami používania Free verzie a služby.

6.7. Odsúhlasením týchto VOP a uzatvorením tejto licenčnej zmluvy sa zaväzujete, že Free verziu a službu A C A D S Y S nebudete používať na žiaden protizákonný účel, obsah porušujúci autorské práva ani žiadne iné zločinecké aktivity.

6.8. Odsúhlasením týchto VOP a uzatvorením tejto licenčnej zmluvy beriete na vedomie, že free veria ako aj služba A C A D S Y S je chránená autorským zákonom. Zároveň beriete na vedomie, že Vaše práva vyplývajúce z tejto licenčnej zmluvy budú automaticky ukončené v prípade nedodržania ktoréhokoľvek ustanovenia tejto licenčnej zmluvy. V prípade takého ukončenia sa zaväzujete okamžite ukončiť používanie Free verzie a prístupu do služby A C A D S Y S a beriete na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený okamžite ukoncit Váš prístup do služby A C A D S Y S.

 1. FÉROVÉ POUŽITIE SLUŽBY

7.1. Zaväzujete sa, že službu A C A D S Y S budete využívať takým spôsobom, že s ohľadom na obvyklé parametre a vlastnosti podobných služieb poskytovaných na území SR nebudete obmedzovať ostatných používateľov služby.

7.2. Balíky modulov sú charakterizované počtom účtovných dokumentov, zmlúv ktoré môžete mesačne pridať do služby A C A D S Y S. Predpokladá sa, že pôjde o dokumenty, kde počet strán nebude násobne prekračovať počet všetkých dokumentov  a tým čerpať dáta, ktoré sú v priemere určené ku každému zakúpenému Balíku modulov. Súhlasíte s tým, že pri zneužívaní služby pre mnohostranové dokumenty je Poskytovateľ oprávnený spoplatniť navýšenie spracovaných dát cenou uvedenou v cenníku.

 1. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1. Zaväzujete sa za poskytnuté Služby platiť Poskytovateľovi cenu, ktorej výška je stanovená podľa aktuálne platného Cenníka a skladá sa z ceny za jednotlivé objednané Balíky modulov a ceny za použitie služby nad rámec objednaného Balíka, a to za podmienok, spôsobom, v lehote a vo výške stanovených v tejto Zmluve, týchto VOP a Cenníku.

8.2. Cenník je prístupný na webovej stránke Poskytovateľa. Odsúhlasením týchto VOP vyhlasujete, že ste sa s Cenníkom riadne oboznámili a tento bezvýhradne akceptujete.

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že celková výsledná cena je v súlade s platnými právnymi predpismi,  cena je zmluvná a je stanovená vo výške uvedenej ako celková cena za poskytnutie všetkých Vami zvolených a/alebo objednaných Balíkov modulov uvedených v Registračnom formulári pri jej odoslaní Poskytovateľovi a ceny za použitie služby nad rámec objednaného Balíka modulov (ďalej len „Celková cena“).

8.4. Celková cena je uvedená v mene Euro. Cena za poskytnutie všetkých Vami zvolených a/alebo objednaných Balíkov modulov uvedených v Registračnom formulári  je pevná a bude hradená mesačne vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Cena za použitie služieb nad rámec stanovených dát objednaného Balíka modulov za príslušné obdobie sa bude vypočítavať vždy v rovnakom období automaticky v rámci objednaného Balíka modulov.

8.5. Cena je splatná desať (10) kalendárnych dní od doručenia faktúry a tá je vystavená vždy prvý deň po ukončení kalendárneho mesiaca kedy služba bola používaná.

8.6. Poskytovateľ Vám doručí faktúru na e-mailovú adresu uvedenú v Registračnom formulári.

8.7. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa platných právnych predpisov, nebude vystavená v súlade so Zmluvou, máte ju právo vrátiť v termíne splatnosti Poskytovateľovi na prepracovanie spolu s uvedením všetkých chýbajúcich náležitostí a nedostatkov príslušnej faktúry. Za podmienky, že faktúra nespĺňa vyššie uvedené zákonné náležitosti a faktúru Poskytovateľovi vrátite do uplynutia termínu splatnosti a presne špecifikujete chýbajúce náležitosti, prestáva platiť pôvodný termín splatnosti faktúry a nie ste v omeškaní s jej zaplatením. Nový termín splatnosti faktúry, stanovený v odseku 8.5 tohto článku VOP, začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

8.8. Zmena Vašej fakturačnej adresy alebo zmena akýchkoľvek Vašich údajov, ktoré sú potrebné pre vystavenie faktúry, je účinná riadnym písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi a môže sa uskutočniť aj bez vyhotovenia dodatku k Zmluve alebo elektronickým oznámením v rámci používania služby A C A D S Y S, a to podľa toho ktorá zo skutočností nastane skôr.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽITIE COOKIES

9.1. V súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje týmto Poskytovateľ ako prevádzkovateľ informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 GDPR ako aj poučenie dotknutých osôb o zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi (ďalej len „informácia o spracúvaní osobných údajov“).

9.2. Na účely tejto informácie o spracúvaní osobných údajov je dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú a ktoré Poskytovateľ spracúva v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov a pri správe služby ACADSYS, predovšetkým Vy pokiaľ ste:

a) záujemcom o poskytnutie služby Poskytovateľom, prípadne žiadate od Poskytovateľa bližšie informácie o poskytovaných službách,

b) zmluvná strana objednávajúca služby od Poskytovateľa,

c) vystupujete v mene záujemcu alebo zmluvnej strany ako fyzická osoba,

d) prípadne ste fyzická osoba, ktorej objednávateľ služby umožnil využívať službu ACADSYS (užívateľ)

V prípade, ak údaje o dotknutej osobe Poskytovateľovi poskytujete ako tretia osoba, ste tak oprávnený vykonať len v prípade, ak na poskytnutie disponujete legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov a ste ho povinný na základe požiadavky Poskytovateľa do 5 pracovných dní vedieť preukázať.

9.3. Poskytovateľ, v rámci poskytovania Služby spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby najmä na účely:

a) zavádzania a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov,

b) riešenia reklamácií, podnetov a sťažností,

c) nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie,

d) vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov,

e) obchodno-marketingovej komunikácie a propagácie Poskytovateľa,

f) zabezpečenia uplatňovania práv dotknutej osoby,

g) vypracovávania interných analýz a štatistík,

h) plnenia ostatných povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi zo zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov.

9.4. V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov sú spracúvané osobné údaje predovšetkým na účely:

a) zavádzania predzmluvných vzťahov (spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr, evidencia

platieb a pod.),

b) plnenia zmluvných vzťahov (plnenie predmetu zmluvy, poskytnutie služby, vedenie užívateľského účtu na webovej stránke a pod.),

c) riešenia reklamácií, podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich s dodanou službou v rámci legitímneho účelu aj po skončení zmluvného vzťahu.

V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov súvisiacich s poskytovaním služby sú spracúvané osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie a plnenie zmluvy a to najmä: meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail, adresa), údaje o platbe, údaje o predmete zmluvy, údaje o registrácií a používaní užívateľského konta, , údaje o poskytovanej službe vrátane údajov o činnosti užívateľa a ďalšie osobné údaje spracúvané v primeranom rozsahu v súvislosti s konkrétnym zmluvným vzťahom.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (poskytnutie niektorých údajov v rámci registrácie užívateľského účtu nie je povinné). V prípade, ak požadované povinné osobné údaje poskytnuté nebudú, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov po skončení zmluvného vzťahu a to najmenej 5 rokov a v rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané 10 rokov. Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: Daňový úrad, Súdy a orgány

činné v trestnom konaní pri výkone svojej činnosti, poskytovatelia platobných služieb a ďalšie tretie strany, ktorým je Poskytovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov a poverení sprostredkovatelia.

9.5. V rámci zákonnej povinnosti sú spracúvané osobné údaje predovšetkým na účely: zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je Poskytovateľ povinná viesť v súlade s ustanoveniami GDPR. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť,

predovšetkým v rozsahu údajov nevyhnutnom na jej presnú identifikáciu v systémoch Poskytovateľa a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení jej žiadosti (ak o vyjadrenie žiada). Osobné údaje sú uchovávané po dobu minimálne 5 rokov. Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu osobných údajov SR, advokát, poštový podnik, súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

9.6. Na základe udeleného súhlasu sú osobné údaje spracúvané predovšetkým na účely vymedzené konkrétnym súhlasom, ktorý Dotknutá osoba Poskytovateľovi udelí. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná Poskytovateľovi údaje poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude Poskytovateľ oprávnený vykonávať spracúvanie údajov a s tým spojené činnosti, ktoré sú špecifikované konkrétnym súhlasom Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu počas platnosti príslušného súhlasu (prípadne do jeho odvolania). Po skončení platnosti súhlasu nebude Poskytovateľ spracúvať osobné údaje na účel vymedzený konkrétnym súhlasom dotknutej osoby.

9.7. Poskytovateľ v rámci svojho oprávneného záujmu spracúva osobné údaje predovšetkým na

účely:

a) nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie, pričom Poskytovateľ stanovuje lehoty predovšetkým v zmysle lehôt určených osobitnými právnymi predpismi alebo sú lehoty uchovávania nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov a právom chránených záujmov Poskytovateľa. Osobné údaje sú poskytované predovšetkým príjemcom v súvislosti s využitím uchovávaného dokumentu alebo záznamu (napr. kontrolné a dohľadové orgány, súdy a orgány činné v trestnom konaní a pod.) a poverení sprostredkovatelia.

b) správy systému, ktorý je súčasťou služby ACADSYS, predovšetkým registračné a prihlasovacie údaje, údaje o činnosti užívateľa atď.. Osobné údaje sú poskytované predovšetkým zmluvnej strane, ktorá si službu ACADSYS objednala, prípadne tretím stranám v súvislosti s ochranou

práv Poskytovateľa. Osobné údaje sú po ukončení služby uchovávané najviac dva roky.

c) obchodno-marketingovej komunikácie, ak vie Poskytovateľ preukázať vzťah s dotknutou osobou. Osobné údaje sú za týmto účelom spracúvané, pokiaľ dotknutá osoba neuplatní námietku.

d) vypracovávania interných analýz a štatistík Poskytovateľa, ktoré spravidla tvoria anonymizované údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi dotknutej osoby.

9.8. Dotknutá osoba má právo:

a) na informácie o spracúvaní jej osobných údajov,

b) získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú a požiadať o ich opravu alebo výmaz,

c) namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou,

d) kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,

e) požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,

f) dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi,

g) podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava,

h) podať žiadosť alebo sťažnosť Poskytovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:

písomne na adrese:

United Technologies Group,s.r.o.

Ivanska cesta 43,Bratislava SK-821 04, Slovakia, European union

elektronicky na adrese: gdpr@acadsys.com

9.9. Poskytovateľ môže spracúvať osobné údaje, ktoré mu zveríte v rámci poskytovania služby

ACADSYS na spracúvanie. Uzatvorením Zmluvy v súlade s ustanoveniami čl. 28 GDPR týmto

poverujete ako prevádzkovateľ - Poskytovateľa ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

za podmienok a v rozsahu: Zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

10.1. Ste si vedomí, že:

a)   poskytovanie „Software as a Service“ znamená sprístupnenie počítačového programu prostredníctvom vzdialeného prístupu prostredníctvom siete Internet. Zabezpečenie prístupu k službe A C A D S Y S je vo Vašej výlučnej dispozícii, pričom úrovne zabezpečenia a technické riešenie jednotlivých úrovní zabezpečenia môžu byť obsiahnuté v príslušnej Špecifikácii službyA C A D S Y S (Príloha č. 1 týchto VOP) a sú len odporúčaniami Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za Vaše rozhodnutia a konanie súvisiace so zabezpečením prístupu do služby A C A D S Y S a vybranou úrovňou zabezpečenia. Z toho dôvodu výslovne beriete na vedomie a ste si vedomí skutočnosti, že Poskytovateľ nemôže zaručiť 100% digitálnu bezpečnosť služby A C A D S Y S vo Vašom užívaní ani Vašich dát, a to aj napriek tomu, že poskytovanú službu ako aj softvér chráni najkvalitnejšie dostupné technologické zabezpečenie s ohľadom na dosiahnutý stav poznania a v oblasti bezpečnosti informačných technológií v Európe;

b)   akékoľvek Vami vykonané zmeny alebo zásahy do služby A C A D S Y S a do počítačových programov inštalovaných na Vašich zariadeniach môžu mať priamy dopad na bezpečnosť a zabezpečenie služby A C A D S Y S. Bezpečné používanie technológií vyžaduje ich bezpečnú konfiguráciu a pravidelnú aktualizáciu. Beriete na vedomie, že nesprávnym použitím takých technológií resp. ich nepoužívaním, rovnako ako aj tým, že nezabezpečíte včasnú a riadnu aktualizáciu takých technológií, znižujete mieru zabezpečenia služby A C A D S Y S.

10.2. Poskytovateľ nenesie žiadnu občianskoprávnu ani trestnoprávnu zodpovednosť vzniknutú na základe poskytnutia nesprávnych, neúplných a/alebo nepresných identifikačných údajov, poskytnutých mu z Vašej strany v rámci tohto zmluvného vzťahu, rovnako nezodpovedá ani za prípadné škody spôsobené Vám nedovoleným alebo nesprávnym užívaním zakúpeného Balíka modulov tretími osobami, pokiaľ k takému užívaniu nedošlo úmyselným zavinením Poskytovateľa, a nezodpovedá ani za obsah dát a účtovných údajov, zhromaždených a generovaných použitím služby A C A D S Y S, a za ich súlad s príslušnými právnymi predpismi a za ich následné použitie Vami a jednotlivými užívateľmi softvérovej služby.

10.3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že v prípade spôsobenia škody porušením povinností podľa tejto Zmluvy, VOP a príslušných príloh sa bude nahrádzať iba skutočná škoda, t. j. nie aj ušlý zisk, a rozhodne nie náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné alebo následné škody, škody spôsobené stratou alebo poškodením dát, alebo za škody spočívajúce v ušlom zisku alebo v strate výkonov, prípadne v inej finančnej strate.

10.4. Obe Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že po zvážení všetkých okolností, ktoré sú im známe pri uzatváraní tejto Zmluvy a/alebo by im mali byť známe pri vynaložení obvyklej starostlivosti, výška škody predvídateľnej ako možný dôsledok porušenia povinností vyplývajúcich im z tejto Zmluvy, neprekračuje výšku zodpovedajúcej 25% Celkovej ceny (bez DPH).

 1. SANKCIE

11.1. V prípade omeškania s plnením splatných peňažných záväzkov má Poskytovateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo sumy, s ktorou ste v omeškaní, a to za každý začatý deň omeškania s plnením peňažného záväzku podľa Zmluvy plus nároky súvisiace s vymáhaním uvedenej čiastky.

11.2. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa odseku 11.1 Článku 11 týchto VOP nie je dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu škody, a to aj popri výške dohodnutej zmluvnej pokuty.

 1. TRVANIE ZMLUVY

12.1. Zmluva sa uzatvára na časovo neobmedzené obdobie uvedené v Registračnom formulári. V prípade, že k začatiu poskytovania služby A C A D S Y S, resp. k splneniu záväzku Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy a VOP došlo neskorším momentom ako uzavretím tejto Zmluvy, počíta sa doba trvania tejto Zmluvy od tohto neskoršieho momentu.

12.2. V prípade, že k objednaniu ďalšieho Balíka Modulov  z Vašej strany počas trvania tejto Zmluvy podľa odseku 8.1 článku 8 týchto VOP nedôjde, počas ďalšieho obdobia Vám bude prístup k službe A C A D S Y S a s tým poskytované služby obmedzené tak, že Vám bude deaktivovaná funkcionalita zhromažďovania (ukladania) ďalších dokladov a funkcionalita extrakcie dát z týchto dokumentov. V prípade, že z Vašej strany nedôjde k objednaniu a zakúpeniu si ďalšieho Balíka Modulu v lehote dodatočne poskytnutej Vám na to Poskytovateľom, ktorá nebude kratšia ako tridsaťjeden  (31) kalendárnych dní od skončenia doby trvania Zmluvy, Poskytovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať prístup k službe A C A D S Y S (t.j. prístup k Vášmu užívateľskému kontu). Údaje budú ešte mesiac uložené pre prípad, že nestihnete včas uhradiť poplatok za ďalší mesiac alebo si ukončenie používania rozmyslíte. Používateľ má právo žiadať, avšak nie neskôr ako do 31dni od okamihu ukončenia vzťahu a zaplatenia posledného splatného obdobia o prenos dát.

Po uplynutí tejto doby budú všetky dáta natrvalo vymazané.

12.3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy z dôvodov stanovených touto Zmluvou, a  z dôvodu podstatného porušenia záväzku druhej Zmluvnej strany. Za podstatné porušenie záväzku Zmluvnej strany sa považuje omeškanie s plnením záväzku Zmluvnej strany, ktoré trvá po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní.

12.4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné jedenásty deň  (11) po omeškaní s platbou.

12.5. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na plnenia dovtedy si vzájomne poskytnuté Zmluvnými stranami, pričom tieto si Zmluvné strany nevracajú. V prípade plnenia poskytnutého Poskytovateľom do momentu účinnosti odstúpenia od Zmluvy, ktoré bolo ním riadne odovzdané a Vami riadne prijaté a/alebo malo a mohlo byť riadne prijaté pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia, ide o plnenie, za ktoré Poskytovateľovi vznikne nárok na odmenu, t. j. nárok na zaplatenie ceny v príslušnom alikvotnom rozsahu, vypočítanú podľa Cenníka, tejto Zmluvy a VOP. Nárok na zaplatenie ceny za plnenie podľa predchádzajúcej vety tohto odseku je podľa výslovne prejavenej vôle Zmluvných strán nárokom (právom) Poskytovateľa, ktorý nie je a nebude dotknutý odstúpením od Zmluvy a týchto VOP. Rovnako odstúpením od tejto Zmluvy a VOP, nebudú dotknuté ani nároky na akékoľvek zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve, nároky na úroky z omeškania a zmluvné dojednania týkajúce sa voľby práva, spôsobu a mechanizmu riešenia sporov. S ohľadom na vyššie uvedené, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky ostatné práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré podľa zákona, prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

 1. RIEŠENIE SPOROV

13.1. Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy výslovne zhodli na tom, že právne vzťahy, vyplývajúce z tejto Zmluvy, vzájomné vzťahy medzi Zmluvnými stranami, vzťahy vznikajúce v dôsledku a na základe tejto Zmluvy (zodpovednostné vzťahy), sa riadia vo veciach, ktoré neupravuje táto Zmluva slovenským právnym poriadkom a predpismi Európskej únie.

13.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy vzájomnou dohodou.

13.3. Prípadné spory medzi Zmluvnými stranami budú Zmluvné strany riešiť prioritne cestou zmieru.

13.4. Ak zmier nemožno dosiahnuť a Zmluvné strany sa o to preukázateľné pokúsili, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená domáhať sa nárokov, alebo určenia práva návrhom na Rozhodcovský súd pri priemyselnej a obchodnej komore v Bratislave.

 1. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA.

14.1.Poskytovatel je vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva v našej službe A C A D S Y S a v uverejnenom materiáli. Tieto diela sú chránené autorskými zákonmi (anglicky copyright law) a zmluvami po celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené. Nevlastníme však žiadny účet, účet žiadneho iného používateľa alebo obsah akéhokoľvek materiálu, ktorý sa nachádza v našej interaktívnej službe, ako je obsah vytvorený používateľmi.

14.2.Môžete si vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť si výňatky z každej stránky (stránok) z našej služby pre vašu osobnú referenciu a môžete upriamiť pozornosť iných na materiál zverejnený v našej službe. Akékoľvek informácie o autorských právach a iných vlastníckych právach, ktoré sú v nich obsiahnuté, musia byť zachované.

14.3.Náš status (a to akýchkoľvek identifikovaných prispievateľov) ako autorov materiálov v našej službe, okrem obsahu vytvoreného používateľmi, musí byť vždy priznaný.

14.4.Nesmiete používať žiadnu časť materiálov v našej službe na komerčné účely bez toho, aby ste od nás alebo od našich poskytovateľov licencie získali samostatnú písomnú licenciu. Ak vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete akúkoľvek časť našej služby v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo používať našu službu okamžite prestane fungovať a musíte podľa vlastného uváženia vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste urobili.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie Zmluvy a/alebo týchto VOP je alebo sa stane neúplným, neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto VOP a/alebo tejto Zmluvy, okrem prípadu, ak z ich povahy, obsahu alebo okolností, za ktorých bolo medzi Zmluvnými stranami dojednané vyplýva, že ho nie je možné oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy a/alebo VOP.

15.2. Odsúhlasením týchto VOP potvrdzujete, že ste Zmluvu, ktorej bližšie práva a povinnosti sú špecifikované v týchto VOP, uzatvorili so snahou dosiahnuť účel Zmluvy a účel týchto VOP, a so snahou v plnom rozsahu rešpektovať a plniť práva a povinnosti z nej vyplývajúce. S ohľadom na uvedené, ak by z akéhokoľvek dôvodu, na ktorý by Zmluvné strany pri uzatváraní tejto Zmluvy nepomysleli alebo s ohľadom na všetky okolnosti nemohli pomyslieť, mohol byť účel Zmluvy a/alebo týchto VOP zmarený nemožnosťou plnenia a/alebo neplatnosťou ich ustanovení, ste povinní bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa, kedy taká skutočnosť vyjde najavo, dohodnúť s Poskytovateľom písomný dodatok, ktorým bude účel tejto Zmluvy a/alebo VOP v maximálnej miere dosiahnutý. Tieto VOP a Zmluva predstavujú úplnú dohodu zmluvných strán o predmete Zmluvy a ak nie je uvedené inak, je ich možné meniť a dopĺňať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom oboch strán.

15.3. Poskytovateľ je oprávnený z dôvodov legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovaných produktov a služieb, zmien technických alebo procesných pravidiel uplatňujúcich sa pri poskytovaní služby

A C A D S Y S, ako aj z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo k poskytovaniu inovácií služby A C A D S Y S alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP vrátane jej prílohy č.1 a prílohy č.2 (ďalej ako aj "zmena"). Túto zmenu Poskytovateľ zverejní na svojej internetovej stránke spolu s určením jej platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie Poskytovateľ zabezpečí najneskôr mesiac pred účinnosťou zmeny. Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný informovať Objednávateľa/Používateľa o jednotlivých zmenách aj formou emailu a to odoslaním správy na e-mailovú adresu, ktorá je spojená s príslušným kontom Objednávateľa/Používateľa.

15.4. Ak Objednávateľ/Používateľ nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi, že zmeny obchodných podmienok neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmeny. Ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ/Používateľ nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomný záväzkový vzťah a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak Objednávateľ/Používateľ v lehote uvedenej v bode 14.4 tohto odseku Poskytovateľovi písomne neoznámi svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa/Používateľa sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými obchodnými podmienkami. Objednávateľ/Poskytovateľ je povinný zaslať oznámenie o nesúhlase na adresu sídla poskytovateľa.

15.5. VOP Poskytovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke. Všeobecné obchodné podmienky platia aj po skončení právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.

15.6.  Na funkcie a časti kódu služby A C A D S Y S sa môžu vzťahovať autorské práva naše ako aj  práva tretích osôb.

15.7. Zmluva je vyhotovená v slovenskom a anglickom jazyku. Zmluva vyhotovená v slovenskom jazyku je právne záväzná pre zmluvné strany. Zmluva vyhotovená v anglickom jazyku nie je právne záväzná pre zmluvné strany a jej text slúži len ako informatívny preklad obsahu Zmluvy vyhotovenej v slovenskom jazyku. V prípade rozporu anglickej a slovenskej verzie Zmluvy je vždy rozhodujúce slovenské znenie Zmluvy.

15.8. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odsúhlasením týchto VOP spôsobom a za podmienok dohodnutých v úst. Článku 3 ods. 3.1 týchto VOP.

15.9. Podľa bodu 14.3 a nasl. Nadobúdajú VOP platnosť a účinnosť zverejnením na webovej stránke. Dátum zverejnenia VOP je 1.októbra 2018.

Špecifikácia služby A C A D S Y S

Príloha č. 1

Acadsys je služba poskytujúca jednoduchý a online dostupný nástroj pre správu

a)účtovných

b)firemných dokumentov

c)akýchkoľvek dokumentov

Hlavné vlastnosti služby:

- digitálny archív dokumentov ako sú faktúry, bankové výpisy, bločky, zmluvy a mnoho iného.

- digitalizácia nahrávaných dokumentov pomocou OCR technológie na slúžiacej na rozpoznanie textu v dokumentoch a následnej extrakcie údajov

- manažovateľný hierarchický proces schvaľovania dokumentov

- export digitalizovaných dokumentov do účtovníctva

- priamy externý prístup pre nahrávanie dokladov dodávateľmi (SG-supplier gate)

-štatistiky jednotlivých rolí v rámci hierarchie,

Digitálny archív dokumentov:

- zabezpečené úložisko dokumentov a šifrovaný prenos dát

- prístup odkiaľkoľvek pomocou rôznych zariadení (počitač, tablet, mobil)

- automatická zálohá dát a dokumentov

- riadenie prístupu na základe rolí a schvaľovacích línií, tj. používateľ systému vidí iba dokumenty, ktoré prešli schvaľovacími líniami, ktorých je súčasťou alebo môže vidieť všetky dokumenty (administrátorska a účtovná rola)

Digitalizácia nahrávaných dokumentov:

- automatizované rozpoznávanie textu v nahrávaných dokumentoch

- možnosť korekcie rozpoznaného textu

- pridávanie komentárov k dokumentov

- audit log každého dokumentu, tj kto, čo a kedy z dokumentov robil

Manažovateľný schvaľovací proces:

- možnosť vytvárať si vlastné schvaľovacie línie na základe štruktúry spoločnosti

- prideľovanie zamestnancov do schvaľovacích krokov

- paralelné aj sekvenčné schvaľovacie línie

- podmienené schvaľovacie kroky na základe hodnoty/sumy dokumentu

Export zdigitalizovaných údajov do účtovnictva:

- export zdigitalizovaných údajov do účtovných formátov alebo excelu

- možnosť doplnenia vlastného formátu alebo účtovného systému

Supplier Gate:

- možnosť vytvárať kontá pre dodávateľov

- dodávatelia nahrávajú priamo svoje faktúry do systému a následne sú rozdistribuované do správnych schvaľovacích línií

- každý dodávateľ vidí v systéme iba svoje faktúry



Dohoda o úrovni poskytovaných služieb

(SLA)

(Service Level Agreement)

Príloha č. 2 ku Všeobecným obchodným podmienkam pre službu A C A D S Y S

Služba A C A D S Y S je poskytovaná spôsobom „tak ako je“ a „tak ako je dostupná“. Služba A C A D S Y S ani spoločnosť United Technologies Group,s.r.o., neposkytuje žiadne záruky ohľadne použiteľnosti či dostupnosti stránky, služby a jej častí.

Spoločnosť United Technologies Group,s.r.o., nie je zodpovedná za žiadnu priamu, nepriamu škodu, ktorú spôsobíte sebe alebo iným použivateľom služby, rovnako nie je zodpovedná za stratu dát a nemôže byť požiadaná o náhradu akejkoľvek škody. Službu používate na vlastné riziko, bez akejkoľvek záruky alebo podmienky.

Dostupnosť služby

Služba A C A D S Y S sa poskytuje v režime „Best-effort“, v rámci cloudového riešenia prostredníctvom internetu. Poskytovanie služby nie je časovo obmedzené.

Pravidelná údržba systému

Na systéme sa vykonávajú práce za účelom údržby hardvéru a softvéru zvyčajne v nočných hodinách lokálneho času (UTC+1). V tomto čase môže byť služba A C A D S Y S čiastočne alebo úplne nedostupná.

V prípade vážnej bezpečnostnej hrozby môže byť systém mimoriadne odstavený pre okamžitú implementáciu bezpečnostných opatrení. Takáto mimoriadna odstávka bude oznámená na webovej stránke A C A D S Y S.

Záloha systému

Databáza systému sa pravidelne zálohuje.

Označenie verzie

Aktuálna verzia systému je označená vždy na web stránke služby A C A D S Y S.

Zverejňovanie novej verzie (Release)

Aktualizácie systému sú zverejňované na webovej stránke A C A D S Y S.

© United Technologies Group,s.r.o 2019



Acadsys. All rights reserved.
Made with in Slovakia 2016 - 2019.